Strzelectwo sportowe uczy koncentracji, wytrwałości, konsekwencji, systematyczności oraz wyznaczania i osiągania krótko i długoterminowych celów osobistych oraz zapewnia uczniom kontakt ze światem sportu.

Sport strzelecki zmniejsza ryzyko znalezienia się młodych ludzi w sytuacji życiowej, która sprzyja uzależnieniom i patologiom społecznym. Proponowane zajęcia są atrakcyjną dla młodzieży formą realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych. Zajęcia ze strzelectwa sportowego wykraczają poza utarty schemat, jakim są same zajęcia sportowe. Niezbędne w osiąganiu postępów w strzelectwie jest podejmowanie aktywności ruchowej. Uczestnictwo w zajęciach niewątpliwie wpłynie na motywację i zaangażowanie uczniów w szeroko rozumiane działania ukierunkowane na rozwój osobisty.

Cele zajęć

Główne cele zajęć pozalekcyjnych ze strzelectwa sportowego to:

  • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień sportowych uczniów.
  • Rozwój psychomotoryczny młodzieży.
  • Kształtowanie prawidłowej postawy ucznia jako sportowca zawodnika.
  • Rozwijanie umiejętności świadomej i krytycznej oceny własnych możliwości.
  • Uczestnictwo w kulturze i tradycji (sportowej, narodowej, strzelectwa sportowego);
  • Rozwijanie umiejętności skutecznego posługiwania się bronią sportową.
  • Przygotowanie fizyczne, techniczne, taktyczne, psychiczne i teoretyczne do zawodów międzyszkolnych, okręgowych i ogólnopolskich w strzelectwie sportowym;
  • Kształtowanie i utrwalanie nawyków systematycznego podejmowania aktywności fizycznej;
  • Wskazanie na strzelectwo sportowe jako jedną z możliwych form spędzania czasu wolnego
  • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród młodzieży szkolnej

Miejsce

Strzelnica Sportowa Marynino

Termin

Zajęcia będą prowadzone  od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-17.00 (raz w tygodniu dla każdego uczestnika zgodnie z ustalonym w okresie naboru grafikiem zajęć)

Prowadzący zajęcia:

Trener Tomek

Telefon – 501157442

e-mail – tomzat76@gmail.com

Numer konta dla Sekcji Junior Marynino:

98 2490 0005 0000 4500 5512 1580